Τι είναι η Ιστοσυμβατότητα

Προκειμένου η μεταμόσχευση να έχει επιτυχία, είναι απολύτως απαραίτητο ο δότης και ο λήπτης να παρουσιάζουν ιστική συμβατότητα, δηλαδή ομοιότητα ως προς τα ειδικά μόρια (αντιγόνα του συστήματος HLA) που εκφράζουν πάνω στα κύτταρά τους.

Τα HLAαντιγόνα, τα οποία είναι διαφορετικά σε κάθε άτομο και καθορίζουν την «Ιστική Ταυτότητά» του, προσδιορίζονται σε ειδικά εργαστήρια ιστοσυμβατότητας σε δείγμα αίματος ή σιέλου και η σύγκριση της «Ιστικής Ταυτότητας» δύο ατόμων έχει ως αποτέλεσμα την εκτίμηση της ομοιότητας-συμβατότητας μεταξύ τους.

Χαρακτηριστικό του HLA είναι ο τεράστιος πολυμορφισμός του. Αν, με βάση το σύστημα ΑΒΟ, τα άτομα κατατάσσονται σε 4 ομάδες αίματος (Α,Β,ΑΒ,0), μια κατάταξη με βάση το HLA θα οδηγούσε σε τεράστιο αριθμό «ομάδων», γεγονός που κάνει κατανοητό ότι η πιθανότητα HLA-ομοιότητας δυο τυχαίων ατόμων είναι εξαιρετικά μικρή.

Tags: Ιστοσυμβατότητα, Δωρεά Μυελού Οστών,